Professionalisering

Om ons onderwijs actueel en toekomstgericht te houden, is professionalisering voor Fectio een belangrijk item. Vanuit de opvatting dat goed onderwijs altijd beter kan en dat onze kinderen goed onderwijs verdienen.

We verstaan onder professionalisering het bewust en doelgericht leren om je elke dag te verbeteren in je vak.

In het beleid gaat Fectio uit van vier pijlers binnen professionalisering:

  • leren binnen de school als professionele gemeenschap,
  • leren in netwerken binnen Fectio,
  • Academie van Fectio,
  • extern aanbod gericht op onderwijsverbetering.

Op schoolniveau wordt vooral ingestoken op de professionele ontwikkeling van individuen en het team als geheel. Zo is er voor iedere medewerker een gesprekscyclus met een looptijd van twee jaar. Hierin staat de professionele ontwikkeling centraal. Deze cyclus start altijd met een talentgesprek waarvan het persoonlijk ontwikkelingsplan een onderdeel vormt. In de gesprekken worden afspraken gemaakt over individuele scholing. Daarnaast wordt teamscholing ingericht, op basis van wat het team of het onderwijs als geheel nodig heeft.

Op bestuursniveau werken medewerkers in netwerken op basis van hun taak: intern begeleiders, ict-ers, talentcoaches, schoolopleiders. Daarnaast organiseert Fectio een programma van workshops, lezingen en kenniscafés. In de folder van de Akademie van Fectio staat het aanbod van het schooljaar beschreven.

De vierde mogelijkheid van professionalisering is gericht op het externe aanbod zoals master EN, master L&I en cursussen van hogescholen en onderwijsorganisaties. Daar waar de Lerarenbeurs kan worden ingezet, promoot Fectio die mogelijkheid.

Op deze wijze draagt professionalisering direct en concreet bij aan de realisering van onze missie: voor ieder kind het beste onderwijs.