Klachtenregeling

Fectio verzorgt onderwijs voor ongeveer 2800 leerlingen. Onderwijs verzorgen gaat over het werken met mensen. Alle medewerkers binnen Fectio hebben met elkaar de taak om dat onderwijs aan onze leerlingen zo goed mogelijk te laten verlopen. Echter, waar mensen werken, kunnen situaties ontstaan waarbij zaken anders lopen dan verwacht.

Allereerst: In het geval van een klacht in het kader ongewenst gedrag van seksuele aard dient direct contact opgenomen te worden met de bestuurder van Fectio.

En verder geldt binnen Fectio het volgende:

Wij gaan ervan uit dat problemen en verwachtingen eerst binnen de school besproken worden. Als iemand een probleem ervaart, neemt diegene contact op met degene die het probleem veroorzaakt. We nemen graag samen de verantwoordelijkheid om problemen gezamenlijk op te lossen. Oplossingen kunnen de school bovendien in staat stellen om het onderwijs en de veiligheid op schoolniveau te verbeteren.

Klachten over het onderwijs of de sociale veiligheid in de groep van uw kind, bespreekt u in eerste instantie daarom met de leerkracht van de groep. Mocht de bespreking van uw klacht voor u niet tot een bevredigend resultaat leiden, óf bent u van mening dat u de klacht niet met genoemde persoon kunt bespreken, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school. Een klacht die betrekking heeft op de schoolorganisatie bespreekt u direct met de directeur van de school. Vrijwel altijd wordt op deze wijze een bevredigend resultaat bereikt. Als het gesprek met de directeur een onbevredigend resultaat geeft, kunt u besluiten om de klacht kenbaar te maken bij de bestuurder van Fectio. U kunt uw klacht daarvoor schriftelijk indienden bij hem via info@ksfectio.nl.

In gevallen waarbij u eerst advies wil inwinnen over uw vragen of ongenoegen dan kunt u vertrouwelijk contact opnemen met de interne contactpersoon van de school of de externe vertrouwenspersoon. Zij kunnen u in een vertrouwelijk gesprek advies geven over mogelijke stappen.

Externe vertrouwenspersoon: Sonja Deutz, s.deutz@cedgroep.nl, 010-4071599

Fectio is aangesloten bij een landelijke klachtencommissie:

Stichting Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs

Postbus 82324

2508 EH Den Haag

tel: 070-3861697

mail: info@gcbo.nl

website: www.gcbo.nl