Ik heb een zorg of klacht

Fectio verzorgt onderwijs voor ongeveer 2800 leerlingen. Onderwijs verzorgen gaat over het werken met mensen. Alle medewerkers binnen Fectio hebben met elkaar de taak om dat onderwijs aan onze leerlingen zo goed mogelijk te laten verlopen. Echter, waar mensen werken, kunnen situaties ontstaan waarbij zaken anders lopen dan verwacht.

Allereerst: In het geval van een klacht in het kader ongewenst gedrag van seksuele aard dient direct contact opgenomen te worden met de bestuurder van Fectio.

En verder geldt binnen Fectio het volgende:

Wij gaan ervan uit dat problemen en verwachtingen eerst binnen de school besproken worden. Als u een probleem ervaart, neem dan contact op met de persoon waar het omgaat. We nemen graag samen de verantwoordelijkheid om problemen op te lossen. Oplossingen kunnen de school bovendien in staat stellen om het onderwijs en de veiligheid op schoolniveau te verbeteren.

Klachten en zorgen over het onderwijs of de sociale veiligheid in de groep van uw kind, bespreekt u in eerste instantie met de leerkracht van de groep. Mocht de bespreking van uw klacht of zorg voor u niet tot een bevredigend resultaat leiden, óf bent u van mening dat u de klacht niet met genoemde persoon kunt bespreken, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school.

Een klacht of zorg die betrekking heeft op de schoolorganisatie bespreekt u direct met de directeur van de school. Veruit de meeste klachten en zorgen worden in gesprek met elkaar opgelost.

Vertrouwenspersonen

U kunt ook eerst advies inwinnen over uw vragen of zorgen. U kunt vertrouwelijk contact opnemen met de interne contactpersoon van de school of de externe vertrouwenspersoon. Zij kunnen u in een vertrouwelijk gesprek advies geven over mogelijke stappen of samen met u het gesprek voorbereiden.

  • Interne contactpersonen

Iedere school heeft één of meerdere contactpersonen. Wie dit zijn vindt u op de website van de school.

  • Externe vertrouwenspersonen

Er is een mogelijkheid om onze externe vertrouwenspersonen te benaderen. Zij werken onafhankelijk van Fectio en hebben geheimhoudingsplicht. Bel of mail de receptie van de CED-groep en vertel aan welke Fectioschool je verbonden bent. Zij brengen je in contact met één van de externe vertrouwenspersonen.

Tel: 010 4071599
E-mail: evp@cedgroep.nl
Website: CED-Groep – onderwijsadvies en -ontwikkeling  (cedgroep.nl)

Contact met de bestuurder

Veruit de meeste klachten en zorgen worden in goed overleg met elkaar opgelost. Mocht dit het overleg toch een onbevredigend resultaat geven, dan kunt u besluiten om de klacht kenbaar te maken bij de bestuurder van Fectio. U kunt uw klacht daarvoor schriftelijk indienen via info@ksfectio.nl.

Klachtencommissie

Mochten uw klachten en zorgen niet weggenomen zijn na het contact met de bestuurder, dan is er nog een mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan de landelijke klachtencommissie:

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Postbus 394
3440 AJ Woerden
Tel: 070-3871697
Mail: info@gcbo.nl
Website: www.gcbo.nl