Privacy en AVG

Fectio heeft in samenwerking met de CED-Groep een start gemaakt met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze AVG geldt per 25 mei 2018 voor de gehele Europese Unie. Fectio heeft hiertoe een externe Functionaris Gegevensbescherming (FG) benoemd: Angela Groen, van de CED-groep.

Binnen Fectio is een bovenschoolse stuurgroep AVG geformeerd die verantwoordelijk is voor de invoering van de AVG op alle niveaus binnen de Stichting.

Op dit moment zijn we aan de slag met een aantal zaken:

  • het invullen van het Register Verwerkingen,
  • het verzamelen en beoordelen van de verwerkersovereenkomsten,
  • het bespreken van het Privacy Beleid op alle niveaus,
  • het definitief maken van het Protocol Informatiebeveiligingsincidenten en Datalekken.

Daarnaast zijn nieuwe inschrijfformulieren in ontwikkeling die voldoen aan de AVG.

Fectio wil alle betrokkenen goed voorlichten over de privacybescherming op school, over de rechten en plichten van leerlingen, ouders en medewerkers. Tevens is van belang dat alle medewerkers bekend zijn met de privacy-risico’s op de school. Scholen moeten goed nadenken over informatiebeveiliging om datalekken te voorkomen. Zij dienen goed te onderbouwen waarom persoonsgegevens van leerlingen worden verzameld en verwerkt en hoe lang ze die gegevens willen bewaren. Er mogen niet meer gegevens worden gevraagd dan strikt noodzakelijk.

Voor het gebruik van foto’s en video’s van leerlingen is toestemming van ouders nodig. Begin van het volgende schooljaar worden alle ouders hiervoor benaderd.

Heeft u vragen of meldingen op dit gebied, dan kunt u mailen naar privacy@ksfectio.nl

Klik hier voor het Informatiebeveiligings- en privacybeleid

Klik hier voor de Privacyverklaring

Klik hier voor het Privacyreglement