Samen aandacht voor talenten

De scholen van Fectio hebben zicht de afgelopen twee schooljaren versterkt in het onderwijs aan en de begeleiding van meerbegaafde leerlingen. De talentcoach heeft een duidelijker plek gekregen en kijkt in de klas mee met de leerkracht. Er is meer ruimte ontstaan voor samenwerking tussen leerlingen buiten de groep. Op deze wijze ontmoeten deze  leerlingen ontwikkelingsgelijken. Dat helpt hen enorm in de erkenning in wie zij zijn.

De scholen van Fectio in de gemeente Bunnik (Camminghaschool, Barbaraschool, De Vonk en Delteyk) werken al langer samen op bovenschools niveau. Doel is dat begaafde leerlingen vroegtijdig herkend worden en direct ene passend en uitdagend aanbod krijgen. De talentcoaches werken veel samen en richten zich op het verhogen van de kennis en kunde van de teams. Ook het borgen van de gemaakte afspraken is een belangrijke taak. Daarnaast bestaat de Flexklas, om direct in te kunnen spelen op de behoefte van een leerling op specifiek gebied. De Flexklas is gehuisvest in het gebouw van De Vonk en de leerlingen komen hier eenmaal per week een ochtend naartoe. De Flexklas wordt geleid door twee van de  talentcoaches en zorgt daarmee voor verbinding en het vergroten van de expertise. Deze scholen ontvangen deels bekostiging vanuit het samenwerkingsverband ZOUT.

De scholen in en in de buurt van Houten-Zuid (Aventurijn, De Vlinder, De Stek, De Boogerd en St. Michiel) zijn afgelopen jaar gestart met een samenwerking om zo van en met elkaar te leren met betrekking tot het onderwijs aan meer begaafde kinderen. Nadat we elkaars scholen op dit gebied beter hebben leren kennen in een pitch hebben we ingezet op het afstemmen van leervragen uit de verschillende scholen. En elkaar hierbij ondersteunen, bevragen, bezoeken en gezamenlijk uitwerken. Een aantal vragen die er zijn

* Talentonderwijs aan kinderen in groep 3 en 4
* Aanbod groep 1 en 2
* Leerlijn en compacten en verrijken.

Door de samenwerking willen we de talenten en expertise van de verschillende talentcoaches gebruiken om zo het talentonderwijs binnen onze scholen verder te ontwikkelen.

De scholen in Houten-Noord (Van Harteschool, ’t Schoolhuys en De Zevensprong) zijn een pilot gestart met een bovenschoolse voorziening. De leerlingen die in deze pilot zitten hebben een naam bedacht: de Humor Breinen. Deze groep komt wekelijks bijeen en is gehuisvest in de Van Harteschool. De groep wordt geleid door een van de talentcoaches. Het versterken van de executieve functies, het ontwikkelen van een groeimindset en het werken aan uitdagende projecten vormen de inhoud van de ochtend. De leerlingen zijn positief evenals de drie scholen. De pilot is tijdelijk gestopt in verband met de maatregelen rondom corona, maar zal na de voorjaarsvakantie worden voortgezet. In mei zal een evaluatie plaatsvinden en een besluit hoe verder te gaan. De talentcoaches werken daarnaast samen, leren van elkaar en nemen mogelijke oplossingen mee naar de eigen school.

De inzet van de NPO-gelden binnen Fectio om het leerpotentieel van alle leerlingen optimaal te benutten versterkt ook voor deze groep leerlingen het onderwijs en de begeleiding.