Onderzoek naar een onderwijsvoorziening voor 10-14 jarigen

In de nieuwsbrief van februari 2019 heeft u kunnen lezen dat Fectio op een tweetal gebieden gaat samenwerken met SOOSVOH (het bestuur waar College De Heemlanden en Het Houtens onder vallen). Eén van de onderwerpen betreft het onderzoeken van de mogelijkheid tot een gezamenlijke onderwijsvoorziening voor 10-14 jarigen. Vanaf 1 maart jl. is Marja In der Maur (directeur basisschool Aventurijn) aangesteld als kwartiermaker onderwijs 10-14 jarigen, om dit onderzoek vorm te geven.

Wat is een onderwijsvoorziening voor 10-14 jarigen?
Binnen een vorm van 10-14 onderwijs worden leerlingen tussen de 10 en 14 jaar begeleid naar de overstap naar het vo. Dit gebeurt door een team van po- en vo-docenten in een doorlopende leerlijn. Leerlingen krijgen zo meer tijd te ontdekken wat ze willen en kunnen, en wat bij hen past. Hierna stromen zij in leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs in.

Waarom willen KS Fectio en SOOSVOH onderzoek doen naar de mogelijkheid van een onderwijsvoorziening van 10-14 jarigen?
De leeftijd van tien tot veertien jaar is voor veel kinderen een turbulente periode. Vragen als ‘wat kan ik’ en ‘wie ben ik’ spelen een grote rol.
Daarnaast verlopen de cognitieve en sociale ontwikkeling bij leerlingen in deze leeftijdsgroep erg verschillend.  Juist in deze periode krijgen alle leerlingen op hetzelfde moment een advies voor het voortgezet onderwijs. Voor veel leerlingen is dat een prima passend moment, maar voor een groep leerlingen is dat niet zo. Sommige leerlingen zijn al eerder toe aan een nieuwe stap en voor andere leerlingen komt het keuzemoment voor het voortgezet onderwijs misschien wel te vroeg. Voor hen zou het wenselijk zijn om de keuze voor een vorm van voortgezet onderwijs uit te stellen. Zij hebben dan de ruimte om hun ontwikkeling nog even de tijd te geven. Je hebt immers bloeiers, vroegbloeiers maar ook laatbloeiers. Een onderwijsvoorziening voor 10-14 jarigen kan hier een mogelijk antwoord op zijn.

Voortgang onderzoek
Op dit moment ben ik als kwartiermaker met verschillende onderdelen van het onderzoek bezig.
– Literatuuronderzoek naar wat er bekend is over deze leeftijdsgroep en over al bestaande onderwijsvormen voor 10-14 jarigen.
– Het samenstellen van een projectteam. Dit team staat aan de basis van het onderzoek en later bij de daadwerkelijke inrichting van de onderwijsvorm (indien er een positief advies gegeven wordt op het onderzoek).
– Draagvlakonderzoek. Om een gedegen afweging te kunnen maken over de haalbaarheid van dit type onderwijs, is het belangrijk om met alle belanghebbenden in gesprek te komen. Zo zijn er gesprekken met de beide Raden van Toezicht, Intern begeleiders van Fectio, GMR’en en met ouders van de betrokken scholen. Ook ga ik in gesprek met leerlingen over wat zij goed onderwijs vinden en wat zij graag verbeterd zouden zien in de samenwerking tussen basis- en voortgezet onderwijs.

Het streven is om in oktober tot een ‘go’ of ‘no go’ te komen. Ik houd u graag op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn kunt u een bericht sturen naar: Marja.indermaur@basisschoolaventurijn.nl