Wat heeft de GMR tot nu toe besproken in het schooljaar 2017 – 2018?

Tijdens de 1e GMR vergadering van het nieuwe schooljaar hebben zowel de bestuurder als de GMR hun ambitie, wensen en verwachtingen voor het komend jaar naar elkaar uitgesproken. We constateren dat we open met elkaar in gesprek zijn, dat er vertrouwen is over en weer en dat zaken ook in vertrouwen met elkaar kunnen worden gedeeld. We blijven kritisch naar elkaar
De GMR ziet graag, naast aandacht voor (nieuw) beleid en het invoeren daarvan, meer aandacht voor het volgen en evalueren van dit beleid. Ook communicatie met de MR-en is een aandachtspunt.

De onderwijsstaking(en) is een aantal keren onderwerp van gesprek geweest in de GMR. In februari spreekt de bestuurder met een aantal medewerkers, die zich hiervoor hebben aangemeld, over mogelijke alternatieven voor staken. Onverlet blijft dat in geval van een staking iedere medewerker het recht heeft om te staken en hierover zelf beslist.

De volgende onderwerpen zijn ter advisering aan de GMR voorgelegd:
Notitie Advies en Ondersteuning: positief advies. In deze notitie wordt richting gegeven aan ondersteuning in de klas voor leerlingen met zorg. Met de inzet van de gelden van passend onderwijs wil Fectio de komende periode meer onderwijsassistenten inzetten om kinderen en leerkrachten beter te kunnen ondersteunen.
De Fectiobegroting 2018 is grondig doorgenomen door een aantal leden van de GMR. We hebben een drietal adviezen gegeven die door de bestuurder zijn overgenomen.

De GMR heeft met onderstaande onderwerpen ingestemd:
De Notitie Informatiebeveiligings- en privacybeleid geeft een eerste globale beschrijving van de nieuwe wettelijke verplichtingen en de gevolgen hiervan. Dit beleid wordt verder uitgewerkt en geïmplementeerd. Dit wordt merkbaar in alle lagen van Fectio. De MR-en worden hier ook in betrokken.

Veiligheidsbeleid: dit betreft de afspraken en regelgeving rondom de Interne Contactpersoon. Met dit beleid is er meer duidelijkheid gekomen wie welke taak heeft.

Bestuursformatieplan: dit schooljaar is er geen sprake van gedwongen ontslag. Als er onvoldoende formatie is kunnen leerkrachten doorstromen naar Transvita waar Fectio mede-eigenaar van is. Dit is een pool met leerkrachten die op detacheringsbasis tijdelijke vervangingen oplost.

Mobiliteitsbeleid: in eerste instantie heeft de bestuurder de regie redelijk strak in handen gehouden. Nu wordt meer vrijheid en daarmee ook verantwoordelijkheid overgelaten aan de directies van de scholen en de medewerkers zelf. Het doel is en blijft om medewerkers in beweging te brengen zodat een ieder zich blijft ontwikkelen.

Voor de komende periode staat nog op de agenda de evaluatie van het taakbeleid evenals het strategisch beleidsplan 2015-2018. Ook leveren wij input voor de nieuwe visie en missie van Fectio.

In de GMR denken ouders en leerkrachten van de Fectioscholen mee over het beleid van Fectio. Het is een wettelijk ingestelde raad die zowel een adviserende als instemmende rol heeft.
Onderwerpen en thema’s die de GMR bespreekt, gaan altijd over het beleid voor de hele Stichting Fectio. De GMR gaat niet over individuele scholen, daarvoor is de MR van de school