Nieuws van de GMR

Wat heeft de GMR tot nu toe besproken in het schooljaar 2018 – 2019?
Op 20 september 2018 kwam de GMR voor het eerst bij elkaar in het nieuwe schooljaar. Vijf nieuwe leden werden hartelijk welkom geheten. Na een eerste kennismaking met elkaar, hebben zowel de bestuurder als de GMR hun ambitie, wensen en verwachtingen voor het komend jaar naar elkaar uitgesproken. We constateren dat we open met elkaar in gesprek zijn, dat er vertrouwen is over en weer en dat zaken ook in vertrouwen met elkaar kunnen worden gedeeld. We blijven kritisch naar elkaar.

Een ‘groot’ inhoudelijk onderwerp dit jaar is het op te stellen strategisch (4-jarig) beleidsplan voor Fectio. De GMR is hier op verschillende momenten bij betrokken. Onder andere op de jaarlijkse thema-avond van de GMR, Raad van Toezicht en de directeuren die 28 november plaatsvindt. Verder is de jaarplanning besproken, en de monitor. De monitor staat iedere vergadering op de agenda. Op deze manier kan de GMR de uitvoering van het jaarplan van Fectio volgen.

In de vergadering van oktober hebben we o.a. gesproken over de onderwijskwaliteit van Fectio. Dit deden we aan de hand van een aantal overzicht over
– uitstroom van leerlingen (waarheen stromen leerlingen uit en waarom?),
– CITO-scores en benchmark,
– resultaten van eindscores,
– adviezen voor het Voortgezet Onderwijs.
We constateerden o.a. dat het goed en interessant is om dit zo’n twee keer per jaar met de bestuurder te bespreken. Maar dat het nóg interessanter is om te weten wat er naar aanleiding van dit soort gegevens gebeurt; wat wordt ermee gedaan.

Op verzoek van de GMR is gesproken over het Vervangingsbeleid van leraren. Er is in diverse media regelmatig iets te lezen over het lerarentekort. De GMR is benieuwd hoe Fectio hiermee omgaat; of en hoe zij probeert hier preventief op in te spelen. Diverse maatregelen zijn de revue gepasseerd. Ook werd duidelijk dat de scholen worden aangemoedigd hier zelf goed over na te denken en te komen met creatieve opties.

Instemming is gevraagd én door de GMR gegeven op het bijgestelde beleid Gesprekscyclus (Talentgesprek). De opzet van de cyclus is niet veranderd; wel is de inhoud naar aanleiding van de evaluatie over de eerste periode sterk veranderd. Waar het eerst ging over gebruik van de beschreven competenties en een correctie uitvoering, ligt de nadruk in de komende periode (2019 –2020) vooral op: focus op talent, het goede gesprek en een helder digitaal format.

Vergadering GMR bijwonen?
Op 12 december is de laatste GMR vergadering van dit jaar. In 2019 zijn de vergaderdata: 6 februari, 9 april, 5 juni en 11 juli. De vergaderingen vinden plaats op een van de Fectio-scholen, aanvang 20.00 uur. Wanneer ouders aanwezig willen zijn bij het eerste en open gedeelte, is het prettig als u dit van te voren aangeeft. Dit kan per email naar het adres van de GMR: gmr@ksfectio.nl.