Nieuws van de GMR

In de tweede helft van het schooljaar is de GMR betrokken geweest bij een aantal grotere ontwikkelingen binnen Fectio. We lichten een aantal onderwerpen toe.

Levensbeschouwelijke dimensie

Elke vier jaar wordt dit beleid onder de loep genomen zodat het actueel blijft in een veranderende tijd. Deze keer is de werkvloer (o.a. leerkrachten) nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van dit beleid. De levensbeschouwelijke dimensie is gebaseerd op de liefde voor het vak, respect voor de leerling en de katholieke waarden. Elke school binnen Fectio geeft op eigen wijze vorm aan levensbeschouwing maar wel onder een paraplu waarbij de feesten door het jaar heen zichtbaar gevierd worden.

Twee nieuwe leden in de Raad van Toezicht (RvT)

Na de zomer komen er twee plekken vrij bij de Raad van Toezicht. Eén van de leden zal op voordracht van de GMR zijn. De sollicitatieprocedure vindt plaats in samenwerking met de RvT zodat beide kandidaten tegelijkertijd geworven kunnen worden. In de benoemingscommissie hebben daarom 2 leden (1 ouder, 1 personeelslid) zitting. Deze procedure loopt nog.

Visitatie Fectio

Ook de GMR heeft input gegeven aan de visitatiecommissie van de PO-raad. Het rapport wordt nog door de bestuurder met de GMR gedeeld en komt na de zomer terug op de agenda. De rapportage kan een mooi startpunt zijn voor het Strategisch Beleidsplan dat deze maanden wordt opgesteld voor de komende vier jaar.

Werkdrukakkoord voor het basisonderwijs

De werkdruk voor leerkrachten is hoog, dit was één van de speerpunten bij de onderwijsstakingen dit schooljaar. De minister heeft hiernaar geluisterd door structureel meer geld beschikbaar te stellen, speciaal om de werkdruk te verlagen. Een deel van deze gelden komt in augustus al beschikbaar. De scholen hebben inmiddels al plannen gemaakt, zoals te lezen in deze nieuwsbrief.

Nieuwe wet op de privacy (AVG)

Sinds 25 mei is deze wet van kracht. Ook u weet dat dit heel wat voeten in de aarde heeft. Fectio heeft zich gebogen over de manier waarop zij op de juiste wijze kan voldoen aan deze wet. Dit is ook voorgelegd aan de GMR. Gelukkig is er een ouder in de GMR die beroepshalve heel veel met deze wet te maken heeft. Hij heeft Fectio nog een aantal handreikingen gedaan en vastgesteld dat zij op een juiste manier hiermee aan de slag is.

Nieuwe onderwijsvisie van Fectio

In de vorige nieuwsbrief gaven wij al aan dat ook de GMR betrokken is bij de nieuwe missie en visie van Fectio. Vorige week heeft de bestuurder de nieuwe visie aan de GMR gepresenteerd. Dit leidde tot een levendige discussie, de opbrengst neemt de bestuurder weer mee in de volgende vormgevende stap. Komend schooljaar wordt een start gemaakt met de implementatie ervan op de scholen.

Dit zijn, in het kort, de belangrijkste onderwerpen waar de GMR zich over heeft gebogen sinds februari. Na de zomer vindt er een gedeeltelijke vernieuwing plaats van de GMR conform het bezettingsroooster. Er komen vier nieuwe leden in de GMR.