Nieuws over Nationaal Programma Onderwijs

Alle kinderen uitdagen zich maximaal te ontwikkelen

Als Fectio hebben we ervoor gekozen de NPO gelden te besteden aan het verdiepen van onze ambitie ‘Ruimte voor talent, groei en lef’. We willen het leerpotentieel van al onze leerlingen versterken. Daarbij zien we leerpotentieel als de maximale ontwikkeling die een kind kan doormaken onder de voor hem of haar ideale omstandigheden.

Dit versterken van het leerpotentieel doen we via de ontwikkellijnen formatief leren en didactische- en pedagogische wendbaarheid. Samen leren van leerkrachten en scholen onderling, is daarbij onze veranderstrategie.

Op alle scholen worden al mooie dingen gedaan op deze ontwikkellijnen.

Rondom formatief leren zijn scholen in ontwikkeling met:

 • explicieter werken met leerlijnen en doelen.
 • vormgeven van een portfolio.
 • doelmatige analyse van opbrengsten met behulp van een dashboard

Rondom didactische en pedagogische wendbaarheid hebben scholen onderstaande speerpunten gekozen:

 • expliciete directe instructie en het geven van feedback aan leerlingen.
 • coöperatieve werkvormen en bewegend leren.
 • extra aandacht voor begrijpend lezen en rekenen.
 • kindgesprekken.
 • projectonderwijs.
 • aanschaf van extra Chromebooks, of extra methode- of handvaardigheidmateriaal.
 • leerlingen ondersteunen bij het ontwikkelen van executieve functies, zoals plannen, organiseren en reflecteren op zichzelf.

Los van de ontwikkellijnen hebben sommige leerlingen vanuit de subsidie extra les gehad tijdens de zomervakantie of na lestijd. Op veel scholen is er ook ruimte in de formatie gecreëerd om meer begeleiding in kleine groepen te kunnen geven, of om ontwikkeltijd te creëren voor leerkrachten. Helaas wordt die extra capaciteit nu vooral ingezet om te voorkomen dat klassen naar huis moeten worden gestuurd vanwege corona of quarantaine van leerkrachten.

Stichtingsbreed hebben scholen gekozen om op verschillende thema’s samen te leren en te werken. De eerst gekozen thema’s zijn:

 • Werken met leerlijnen en doelen, meer los van de methode komen.
 • Vormgeven van een portfolio.
 • Inzet van coöperatieve werkvormen.
 • Werken met het Expliciete Directe Instructiemodel.
 • Het voeren van kindgesprekken.

Daarnaast hebben we op stichtingsniveau gesprekken met externe partijen die ons kunnen ondersteunen in ons kunst- en cultuuraanbod. En we spreken partijen die scholing kunnen verzorgen over onze ontwikkelthema’s op een studiedag van Fectio en in de Fectioacademie.