Nationaal Onderwijs Programma (NPO) bij Fectio

Als Fectio hebben we ervoor gekozen de NPO-gelden te besteden aan het verdiepen van onze ambitie ‘Ruimte voor talent, groei en lef’. We willen het leerpotentieel van al onze leerlingen versterken. Daarbij zien we leerpotentieel als de optimale ontwikkeling die een kind kan doormaken onder de voor hem of haar ideale omstandigheden. Dit versterken van het leerpotentieel doen we via de ontwikkellijnen formatief leren en didactische en pedagogische wendbaarheid. Samen leren van leerkrachten en scholen onderling, is daarbij onze veranderstrategie. De extra financiële middelen vanuit NPO hebben eraan bijgedragen dat we nieuwe stappen hebben kunnen zetten, ondanks dat scholen opnieuw geconfronteerd werden met onderwijs op afstand en verzuim vanwege corona.

Een greep uit de schoolontwikkelingen die het leerpotentieel van onze leerlingen beter benutten; er worden meer kindgesprekken gevoerd; het expliciete directe instructie model wordt ingezet om de betrokkenheid van de kinderen bij het lesdoel te vergroten; met geïntegreerde methodes voor de zaakvakken worden leerlingen meer eigenaar van wat ze willen leren en wordt het leren zichtbaar gemaakt; executieve functies zijn gestimuleerd en samenwerkend en bewegend leren is veel ingezet. Met verschillende instrumenten wordt de analyse van de leerlingontwikkeling verdiept. Dit draagt bij tot een betere aansluiting van het onderwijs bij de leerling.

Bovenschools is meer samenwerking ontstaan:

  • Alle scholen gaan vanaf volgend jaar werken met de digitale leerlijn Digital Skills for Kids.
  • Er zijn voor de groepen 4-8 voor alle lesdoelen van begrijpend lezen drie coöperatieve werkvormen ontwikkeld. Deze kunnen volgend jaar door alle scholen worden gebruikt.
  • Voor alle scholen is een pakket jeugdliteratuur van 18 boeken aangeschaft rondom groei-mindset en sociaal emotioneel welzijn.
  • Expertis gaat op een aantal scholen en in de Fecti0-Academie EDI-trainingen verzorgen. In het expliciete directe instructie model is het formatieve handelen geïntegreerd.
  • Talentiko gaat op veel scholen volgend jaar het curriculum op het gebied van kunst en cultuur versterken. Naast een kwalitatief sterk cultuuraanbod voor leerlingen, biedt dit ruimte aan leerkrachten om ontwikkelingen uit te werken, of ruimte om groepjes leerlingen extra instructie te geven.

Voor komend schooljaar is het volgende in voorbereiding:

  • Een Fectio studieochtend op 5 oktober over leerpotentieel en formatief handelen.
  • Een sharepoint-pagina met kennis en praktische tools rondom leerpotentieel en formatief handelen.
  • Kwaliteitskaarten voor groei-mindset, executieve functies en formatief handelen, die alle scholen als basis kunnen gebruiken voor hun eigen praktijk.
  • De Fectio-Academie heeft volgend jaar een mooi aanbod dat aansluit bij de ontwikkellijnen van NPO; formatief evalueren en wendbaarheid.
  • De collega’s met een masteropleiding vormen een netwerk. Zij formuleren een onderzoeksvraag rondom de ontwikkellijnen van NPO.

Ook volgend jaar zullen we u op de hoogte houden van onze ontwikkelingen op dit gebied.