Inzet NPO-gelden binnen Fectio

NPO staat voor nationaal programma onderwijsgelden. Het NPO is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Het geld is niet zozeer bestemd om individueel opgelopen onderwijsachterstand in te halen (daarvoor hebben we andere subsidie gekregen en besteed). Deze gelden zijn bestemd om het onderwijs in de scholen te verbeteren. En die verbeteringen doen we graag duurzaam.

Met de twaalf scholen van Fectio hebben we besloten om dit geld te besteden aan het ontwikkelen van het leerpotentieel van alle kinderen.

Deze keuze sluit aan bij onze ambitie ‘Ruimte voor talent, groei en lef’.
Ook sluit het aan bij de analyse die we hebben gemaakt over ons onderwijs op afstand. Hieruit bleek dat de feitelijke leerachterstand bij sommige kinderen al was ingelopen of op dat moment werd ingelopen. Naast de achterstanden zagen we ook dat andere leerlingen juist in een of meerdere vakken een onderwijsvoorsprong hadden. Tevens gaven leerlingen aan dat ze beter leerden als ze op een andere wijze werden aangesproken, andere instructie kregen, het onderwijs anders werd georganiseerd.

Het onderwijs op afstand bleek een mooie aanleiding om onze ambitie verder te verdiepen. Hoe dagen we alle kinderen uit zich te ontwikkelen. Daarvoor hebben we binnen Fectio twee thema’s benoemd:
Formatief evalueren. Als leerkracht en als leerling nog beter inzicht krijgen in het leerproces van de leerling; waar staat de leerling, waar werkt het naar toe, wat is er nodig om dat te bereiken.
Pedagogische en didactische wendbaarheid. Hoe nog beter aan te sluiten bij de verschillende leerbehoeften van leerlingen. Hoe dagen we hen het beste uit.

We hebben de keuze gemaakt om hierin als Fectio-scholen samen op te trekken. We willen samen leren, professionaliseren en ruimte creëren om het geleerde samen toe te passen. We willen samen werken aan blijvend beter onderwijs. Een deel van het budget wordt dan ook Fectio-breed besteed. Het andere deel wordt op schoolniveau besteed.

Op Fectio-niveau hebben al de eerste acties plaatsgevonden:
• Op 1 oktober hadden we een Fectio-studiedag met alle medewerkers. Hier stond ons eigen leerpotentieel als leerkracht, directeur, ondersteuner en stafmedewerker centraal. In workshops hebben we onze persoonlijke visies aangescherpt en grenzen verlegd.
• Op 12 en 13 oktober was er een tweedaagse waar alle directeuren twee collega’s van de eigen school naartoe hebben meegenomen. Daar hebben we samen geleerd rondom de twee ontwikkelthema’s die we hebben gekozen. Het geleerde wordt met de teams op de scholen verder uitgewerkt, passend bij de schoolontwikkeling.
• Per 25 oktober is de programmaleider NPO aangesteld. Judith van Eck zal het samen leren van de Fectio-scholen organiseren, stimuleren en faciliteren. Het monitoren van dit proces en hierover verantwoording afleggen (ook over de financiële middelen) is onderdeel van haar taak. De intentie is dat deze rol bijdraagt aan het creëren van 1+1=3  en de werkdruk voor directeuren en schoolteams te beperken.

Ook op schoolniveau zijn al veel initiatieven in ontwikkeling. Daar waar scholen dezelfde ontwikkelthema’s kiezen, wordt ook de samenwerking gezocht. Op deze manier besteden we de extra financiële middelen die ons voor twee jaar worden toegekend op een duurzame manier.