Terugblik op GMR-vergaderingen van 6 februari, 9 april en 5 juni 2019.

De GMR geeft graag een korte impressie van een aantal onderwerpen dat in de afgelopen 3 vergaderingen (februari tot en met juni 2019) is besproken in de GMR.

Strategisch beleidsplan Fectio
De GMR is in de afgelopen maanden goed meegenomen in het proces om te komen tot een nieuw strategisch beleidsplan voor Fectio. Regelmatig zijn we bijgepraat door de bestuurder over de stand van zaken. Op diverse momenten hebben we de gelegenheid gekregen en genomen
om input te leveren en hierover in gesprek te gaan. Het was dit jaar ook het onderwerp voor de jaarlijkse thema-avond van de MR’en en GMR. Het ging vooral over de relatie tussen het Strategische beleidsplan Fectio en schoolplannen die alle scholen nu aan het maken zijn voor de komende 4 jaar. Welke rol kun je als MR hierin pakken, hoe ver is je school hiermee en wat kunnen MR’en eventueel met elkaar uitwisselen en leren van elkaar. De avond is goed bezocht en na afloop kon bij een heerlijk verzorgde borrel worden bijgepraat.

Jaarverslag
De jaarrekening van Fectio is een aantal keer onderwerp van gesprek geweest in de GMR. Een zeer goede en gedegen voorbereiding hiervoor is geleverd door 2 leden van de GMR en een aantal medewerkers van het bestuursbureau. Diverse aanbevelingen van de GMR zijn overgenomen en in een goede samenwerking ligt er nu een duidelijke en ook mooie (lay-out) jaarrekening en bestuursverslag. Zo staat er nu over iedere school iets ‘eigens’ in het Fectio-jaarverslag. Het is goed leesbaar en de consistentie in de statistieken is verbeterd. Het is een compleet stuk. Vanaf 1 juli is het jaarverslag op de website te vinden.

Onderwijs voor 10- tot 14-jarigen
Samen met 2 middelbare scholen in Houten, Heemlanden en Houtens, is Fectio een onderzoek gestart naar de (on)mogelijkheden om onderwijs op te zetten, speciaal gericht op kinderen tussen de 10 en 14 jaar. Recent is de GMR bijgepraat door de projectleider over dit interessante project. Het bevindt zich nu in de start- en onderzoeksfase. Dus vragen als voor wie dit onderwijs bedoeld is (doelgroep), hoe het eruit gaat zien e.d. worden nu onderzocht en beantwoord. We volgen dit project met grote interesse.

Richtlijn vrijwillige ouderbijdrage
Fectio volgt hierin de afspraak die de minister gemaakt heeft met de PO-raad (Primair Onderwijs). De ouderbijdrage is niet op alle Fectio scholen gelijk, de afwijkingen zijn klein. Op iedere school moet de MR instemmen met de hoogte van het bedrag.

Andere onderwerpen waarover we gesproken en geadviseerd hebben zijn onder andere de personeelsformatie, de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek op stichtingsniveau en de AVG (over privacy en het melden van incidenten).

Voorafgaand aan de zomervakantie komt de GMR nog éénmaal bij elkaar op 11 juli in basisschool St. Michiel in Schalkwijk, starttijd 18.45 uur.
We wensen iedereen alvast een goede zomer en hele fijne vakantie! Tot in het nieuwe schooljaar.