Fectio in coronatijd

De coronaperiode kende voor ons drie delen:
– In de eerste drie weken hebben de scholen werk voor drie weken klaargemaakt dat is opgehaald. Het ging vooral om herhalen van leerstof. En de nadruk lag op de basisvakken.
– In de volgende drie weken heeft instructie een plek gekregen, waarbij Teams een leidende plek kreeg naast het fysieke huiswerk. Ook is meer ruimte ontstaan voor andere vakken, om de weektaak afwisselender te maken en daarmee aantrekkelijker voor de leerlingen. In de basis zijn een aantal onderdelen en afspraken gelijk gebleven, vanuit een positieve ervaring in de eerste periode.
– Vervolgens mochten de leerlingen weer deels naar school. Dat had bij een aantal scholen die voor halve dagen kozen wat voeten in de aarde. Voor die scholen was het belang om alle leerlingen dagelijks te zien uitgangspunt om een veilige basis te kunnen bieden voor het leerproces. Andere scholen kozen voor het hele dagen model. Omdat het goed voelde het advies van de RIVM mee te nemen in de planning van het onderwijs.

Inmiddels zijn nagenoeg alle leerlingen en medewerkers weer op school. Een half procent van de leerlingen en twee procent van de medewerkers bleef nog thuis; zij hebben te maken met risico’s in de thuissituatie. In de periode dat de scholen niet open waren, hebben we alle leerlingen in beeld gehad.

Qua vakken is vooral aandacht besteed aan rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en taal. Een aantal scholen bood ook werk aan vanuit hun schoolcultuur: creatieve opdracht, project , OGO-gelieerde opdrachten, e.d. In de bovenbouw kreeg vaak Engels ook een plek. Natuur, gym en muziek kwamen her en der ook aan bod, vaak vanuit filmpjes en projectmatig. Deze maand zijn op de scholen de Cito-toetsen afgenomen. We willen met die afname vooral zicht krijgen wat deze coronaperiode betekent heeft voor het leerproces van elke leerling. Om van daaruit met een passend plan, op maat van de leerlingen in de groep, het nieuwe schooljaar te kunnen starten. Na de zomer zullen we hier aandacht aan besteden.

Vrijwel alle scholen werkten met een weektaak voor de groepen, soms een dagtaak bij lagere groepen. De meeste scholen gingen uit van gemiddeld twee uur werk per dag werken aan de weektaak. Enkele scholen hadden voor met name oudere leerlingen een ruimere weektaak voor drie tot drie-en-een-half uur. Eén school had voor twee uur verplicht werk en voor één uur facultatief werk in de weektaak. Zo nodig kregen groepjes leerlingen werkt-op-maat in hun weektaak, bv uitdagende opdrachten.

Alle scholen hebben in de tweede periode Teams ingezet, om instructies mogelijk te maken. Tijdens de eerste periode heeft het ict-netwerk zich hard gemaakt om accounts te verzorgen voor alle leerlingen, zodat deze mogelijkheid beschikbaar kwam. In alle groepen zijn vervolgens digitale lessen gegeven, kwam er een sociaal moment voor kleinere groepjes leerlingen en was er zo nodig extra instructie voor leerlingen die dat nodig hadden. Voor de Teams-sessies had elke school een rooster gemaakt zodat de kinderen thuis niet tegelijk met hun broertje/zusje hoefden in te loggen.

Deze situatie was zeer bijzonder en we zijn oprecht trots op onze medewerkers die de overstap van onderwijs op school naar thuisonderwijs en weer terug hebben gemaakt. Het onderwijs is doorgegaan, de vorm heeft zich al doende ontwikkeld. Dat vraagt een behoorlijke flexibiliteit van ieder in de organisatie. Ook van kinderen trouwens. Ook zij moesten even wennen dat ineens hun ouders uitleg gingen geven. Met elkaar is het ons gelukt. Dank daarom aan leerlingen, ouders en medewerkers.