Regie op kwaliteit

De regie op kwaliteit vindt plaats door een stelsel van kwaliteitszorg; activiteiten die erop gericht zijn om de kwaliteit van het onderwijs te bepalen, te bewaken, te borgen en te verbeteren. Onze kwaliteitszorg is van iedereen; van leraren, ondersteunend personeel, ouders, schoolleiding en bestuur. Op deze wijze is er breed draagvlak voor verbetering en groei, wat een directe invloed heeft op de onderwijskwaliteit. We vinden het belangrijk dat nieuwe initiatieven onze onderwijskwaliteit verbeteren.

Kwaliteitszorg is zeggen wat je doet, doen wat je zegt, laten zien dat je goed doet wat je zegt en wat je doet steeds beter proberen te doen. We hebben en houden zicht op kwaliteit door diverse activiteiten: klassenbezoeken, zelfevaluatie, tevredenheidsmetingen, audits en visitaties, leerlingenraad, kwaliteitsgesprekken, begroting en jaarplan, trendanalyses van onderwijsresultaten en reflectieve dialoog.
De schoolleider is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de kwaliteitsactiviteiten, het bestuur monitort de scholen. Uit de kwaliteitsgesprekken volgen verbeterdoelen. We werken daartoe via de pdca-cyclus.